Navigatie Link overslaanHome » Giften-Sponsoring » Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift

Ondergetekende (schenker):

Naam: …………………………………………….…………………m/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Gegevens partner/medeschenker: [doorhalen wat niet van toepassing is]

[als u een partner heeft, bent u verplicht de volgende gegevens in te vullen]

Naam ………………………………………….……………………m/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Telefoonnummer ………………………………………………………………………

verklaart/verklaren een periodieke gift te doen aan

Naam instelling/vereniging: Stichting de Mantel

RSIN/fiscaal nummer instelling/vereniging: ………………………………………………

Transactienummer: ………………………………………………

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter grootte van

€ ……………………… per jaar (in cijfers) ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………euro per jaar (in letters)

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het eerst in

jaar ………………………………….

De gift heeft een looptijd van

…………………………………… jaar [vermeld een looptijd van minimaal vijf jaar, onbepaalde tijd mag ook]

en eindigt uiterlijk bij een van de volgende gebeurtenissen

1. Overlijden van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

2. Werkloosheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

3. Arbeidsongeschiktheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

4. Het vervallen van de ANBI-status

Betaling vindt als volgt plaats:

door jaarlijkse overmaking o.v.v. het transactienummer

Ondertekening schenker(s)/partner

Plaats en datum ………………………………

Naam schenker Naam partner/medeschenker

………………………………………………………………………………………………

Handtekening schenker:        Handtekening partner [verplicht als er een partner is]

……………………………………………        …………………………………………………

Ondertekening instelling/vereniging

Plaats en datum: ………………………………

Naam en functie vertegenwoordiger instelling of vereniging:

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………