ANBI status

Stichting de Mantel heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Giften met maximaal belastingvoordeel

Wie ieder jaar aan dezelfde goede doelen geeft, doet er goed aan te overwegen de gift voortaan periodiek te doen. Fiscaal is een periodieke gift namelijk veel aantrekkelijker: u heeft geen last meer van de drempel of het maximum. Dat kan behoorlijk schelen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 50.000 euro levert een periodieke gift (1% x 50.000 =) 500 euro méér aftrek op. Bij een IB-tarief van 42% bedraagt het jaarlijkse voordeel € 210. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. Het goede doel kan de gift dus opeisen, tenzij u tussentijds overlijdt. Het is overigens mogelijk in de overeenkomst tussen u en het goede doel vast te leggen dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat de schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken. LET OP: De drempel en het maximum blijven voor de ‘gewone’ giften bestaan zolang u niet alles heeft omgezet in een periodieke gift. Zet dus al uw giften om in een periodieke gift als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren. Tot voor kort moest een periodieke gift worden gegoten in de vorm een notariële akte. Met ingang van 1 januari 2014 hoeft u niet meer naar de notaris, maar is een onderhandse akte voldoende. De akte moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zie hieronder een voorbeeld overeenkomst.

Overeenkomst periodieke gift

Overeenkomst periodieke gift

[exemplaar schenker]

Ondergetekende (schenker):

Naam: …………………………………………….…………………m/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Gegevens partner/medeschenker: [doorhalen wat niet van toepassing is]

[als u een partner heeft, moet u de volgende gegevens invullen]

Naam ………………………………………….……………………m/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Telefoonnummer ………………………………………………………………………

verklaart/verklaren een periodieke gift te doen aan

[in te vullen door de instelling/vereniging!]

Naam instelling/vereniging: ………………………………………………

RSIN/fiscaal nummer instelling/vereniging: ………………………………………………

Transactienummer: ………………………………………………

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter grootte van

€ ……………………… per jaar (in cijfers) ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………euro per jaar (in letters)

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het eerst in

jaar ………………………………….

De gift heeft een looptijd van

…………………………………… jaar [vermeld een looptijd van minimaal vijf jaar, onbepaalde tijd mag ook]

en eindigt uiterlijk bij een van de volgende gebeurtenissen

1. Overlijden van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

2. Werkloosheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

3. Arbeidsongeschiktheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

4. Het vervallen van de ANBI-status als de periodieke gift is gedaan aan een ANBI

Betaling vindt als volgt plaats: [één hokje aanvinken]

door jaarlijkse overmaking o.v.v. het transactienummer

via een doorlopende SEPA-machtiging, het ingevulde machtigingsformulier is bijgevoegd

Ondertekening schenker(s)/partner

Plaats en datum ………………………………

Naam schenker Naam partner/medeschenker

………………………………………………………………………………………………

Handtekening schenker: Handtekening partner

[verplicht als er een partner is]

………………………………………………………………………………………………

Ondertekening instelling/vereniging

Plaats en datum: ………………………………

Naam en functie vertegenwoordiger instelling of vereniging:

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………

Doorlopende SEPA-machtiging

[invullen en meesturen als gekozen is voor betaling via doorlopende SEPA-machtiging]

Ondergetekende:

Naam: ………………………………………………………………………

Voornamen: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Telefoonnummer ………………………………………………………………………

betaalt per automatisch incasso en machtigt hierbij

Naam instelling/vereniging: …………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Incassant ID ………………………………………………………………………

Kenmerk machtiging ………………………………………………………………………

om €..……………………………………[in cijfers] ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………uro [in letters]

met ingang van …………………………….[datum] af te schrijven van mijn rekening ………………………………………………………………………………[IBAN]

in de volgende termijnen [één hokje aanvinken]

per maand per kwartaal per halfjaar per jaar

onder vermelding van transactienummer ……………………………………………….

[in te vullen door de instelling/vereniging!]

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de hiervoor genoemde instelling of vereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de hiervoor genoemde instelling of vereniging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats ……………………………… Datum ………………………………

Handtekening schenker: Handtekening partner

………………………………………………………………………………………………

Overeenkomst periodieke gift

[exemplaar instelling/vereniging]

Ondergetekende (schenker):

Naam: ………………………………………………………………/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Gegevens partner/medeschenker: [doorhalen wat niet van toepassing is]

[als u een partner heeft, moet u de volgende gegevens invullen]

Naam ………………………………………………………………/v

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

BSN: ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Telefoonnummer ………………………………………………………………………

verklaart/verklaren een periodieke gift te doen aan

[in te vullen door de instelling/vereniging!]

Naam instelling/vereniging: ………………………………………………

RSIN/fiscaal nummer instelling/vereniging: ………………………………………………

Transactienummer: ………………………………………………

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter grootte van

€………………………per jaar (in cijfers) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………uro per jaar (in letters)

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het eerst in

jaar …………………………………

De gift heeft een looptijd van

……………………………………jaar [vermeld een looptijd van minimaal vijf jaar, onbepaalde tijd mag ook]

en eindigt uiterlijk bij een van de volgende gebeurtenissen

5. Overlijden van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

6. Werkloosheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

7. Arbeidsongeschiktheid van de schenker(s) of de in deze overeenkomst vermelde partner

8. Het vervallen van de ANBI-status als de periodieke gift is gedaan aan een ANBI

Betaling vindt als volgt plaats: [één hokje aanvinken]

door jaarlijkse overmaking o.v.v. het transactienummer

via een doorlopende SEPA-machtiging, het ingevulde machtigingsformulier is bijgevoegd

Ondertekening schenker(s)/partner

Plaats en datum ………………………………

Naam schenker Naam partner/medeschenker

………………………………………………………………………………………………

Handtekening schenker: Handtekening partner

[verplicht als er een partner is]

………………………………………………………………………………………………

Ondertekening instelling/vereniging

Plaats en datum: ………………………………

Naam en functie vertegenwoordiger instelling of vereniging:

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………

Doorlopende SEPA-machtiging

[invullen en meesturen als gekozen is voor betaling via doorlopende SEPA-machtiging]

Ondergetekende:

Naam: ………………………………………………………………………

Voornamen: ………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………

Geboorteplaats ………………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Telefoonnummer ………………………………………………………………………

betaalt per automatisch incasso en machtigt hierbij

Naam instelling/vereniging: …………………………………………………………………

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………

Postcode en plaats: ………………………………………………………………………

Land ………………………………………………………………………

Incassant ID ………………………………………………………………………

Kenmerk machtiging ………………………………………………………………………

om €..……………………………………[in cijfers] ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………uro [in letters]

met ingang van …………………………….[datum] af te schrijven van mijn rekening ………………………………………………………………………………[IBAN]

in de volgende termijnen [één hokje aanvinken]

per maand per kwartaal per halfjaar per jaar

onder vermelding van transactienummer ……………………………………………….

[in te vullen door de instelling/vereniging!]

Ondertekening

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de hiervoor genoemde instelling of vereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de hiervoor genoemde instelling of vereniging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats ……………………………… Datum ………………………………

Handtekening schenker: Handtekening partner

………………………………………………………………………………………………